ยกศาสตร์พระราชาพัฒนากองทุนหมู่บ้าน

บอร์ดกองทุนหมู่บ้าน ไฟเขียวแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี น้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ เน้นสร้างคนให้แกร่งไปพัฒนาหมู่บ้านให้เข้มแข็ง ก่อนบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนบนเวทีโลก นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ เห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านระยะยาว 20 ปี

ซึ่งจะทำให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 และหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 10 มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนากองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ โดยเน้นสร้างบุคลากรของกองทุนให้เข้มแข็ง แล้วให้คนกลุ่มนี้ไปพัฒนาชุมชน จนสุดท้ายก็สามารถนำพาชุมชนให้เติบโตตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ เอสดีจี ของสหประชาชาติต่อไป

ทั้งนี้ในการสร้างความยั่งยืน เริ่มแรกจะเริ่มสร้างผู้นำกองทุนและโฆษกอาสาประชารัฐทุกตำบลทั่วประเทศ ตำบลละ 2 คน รวม 16,000 คน ภายในระยะเวลา 6 เดือน จากนั้นจึงขยายให้ครบทั่วทุกกองทุนทั่วประเทศ 160,000 คนทั่วประเทศ ภายในปี 61 โดยจากนี้จะคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมจากทุกตำบลก่อนนะยะแรก โดยเฉพาะในกลุ่มที่จะตั้งขึ้นเป้นผู้นำต้องมีความรู้ ทั้งทางด้านกฎหมาย การเงิน เทคโนโลยี และธุรกิจ ก่อนไปถ่ายทอด และกระตุ้นการพัฒนากองทุนหมู่บ้านไปสู่ความเข้มแข็งยั่งยืน รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งประเด็นสำคัญของการอบรมครั้งนี้นั้นจะเน้นการสร้างองค์ความรู้เรื่องการนำศาสตร์พระราชาไปใช้เป็นหลัก

จากนั้นเมื่อพัฒนาผู้นำชุมชนและโฆษกชุมชนขึ้นมาแล้ว จะขยายผลให้คนกลุ่มนี้ไปสู่การพัฒนาเพื่อสังคม หาทางสวัสดิการชุมชนขึ้นมา ทั้งการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การสร้างการออมให้กับประชาชนและสมาชิก สร้างกองทุนคุณธรรม ช่วยลดความเหลือมล้ำ โดยเฉพาะการร่วมมือเครือข่ายสวัสดิการสร้างบทบาทของกองทุนให้เกิดความเข้มแข็ง และต้องสร้างบทบาทที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ เช่น การทำร้านค้าประชารัฐ ทำอาชีพประชารัฐ ซึ่งจะมีทั้งหมู่บ้านท่องเที่ยว และหมู่บ้านเทคโนโลยีขึ้นมาด้วย สุดท้ายเมื่อสร้างสวัสดิการให้กับชุมชนเสร็จ ไปให้ขับเคลื่อนหมู่บ้านไปสู่ธุรกิจเพื่อชุมชน มีเป้าหมายไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบเอสดีจี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews